ERFD Logo
20 February 2018

फोन नं. ०२१–४६०२२४, ४६००७८

Directorate of Forests, Biratnagar, View on Map

 

किताबहरु

2073/74 SecondTrimester progress Report

1. ERFD 2073/74 Second Trimester - डाउनलोड गर्नुहोस

 

योजना तर्जुमा गोष्ठी प्रतिवेदन

1. 2003 Cover Page 2073-74 - डाउनलोड गर्नुहोस
2. 2003 Main Report Final - डाउनलोड गर्नुहोस
3. 2003 Photo - डाउनलोड गर्नुहोस

 

2073/74 First Trimester progress Report

1. ERFD 2073/74 First Trimester - डाउनलोड गर्नुहोस

 

New Anuguman 2073:

1. ERFD Anugaman Summary 2072/73 - डाउनलोड गर्नुहोस

 

1. ERFD 2072_73 overall annual progress ppt - डाउनलोड गर्नुहोस

 

NTFPs & jadibuti based study report Sankhuwasabha Terhathum

1. NTFPs & Jadibuti study main report final - डाउनलोड गर्नुहोस

2. NTFPs & Jadibuti study report final cover page table of contents - डाउनलोड गर्नुहोस

 

Timber based study report Ilam Panchthar

1. TimberReport_Final_coverPage - डाउनलोड गर्नुहोस

2. TimberReport_Final_mainText - डाउनलोड गर्नुहोस

3. Annex 8.1 - डाउनलोड गर्नुहोस

4. Annex 8.2 - डाउनलोड गर्नुहोस

 

क्षेत्रीय निर्देशक


किशोर चन्द्र गौतम

ब्रोसर

सूचना तथा समाचारहरु